VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

NEPREBRATIE TOVARU

1.

Objednávka, ktorá je záväzne objednaná, zákon stanovuje, že objednávku musíte prebrať ak hu nepreberiete, budeme Vás môcť sankciovať podľa našich obchodných podmienok zmluvnou pokutou 30 eur. 

V prípade ak sa tak nestane bude Vás kontaktovať právnická firma, s ktorou pracujeme pri vymáhaní pohľadávok a nedodržania obchodných podmienok.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté medzi našou spoločnosťou a jej klientmi v súvislosti alebo na základe uzatvorených zmlúv. Tieto VOP dopadajú aj na akékoľvek jednanie našej spoločnosti vo vzťahu k jej klientom, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak.

2. Klientom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila s našou spoločnosťou do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru (prípadne poskytnutie služby) našou spoločnosťou klientovi, osoba, s ktorou naša spoločnosť  rokuje alebo rokovala o uzatvorení obchodu (záväzkového vzťahu), aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj osoba, ktorá prestala byť klientom našej spoločnosti (najmä prišlo k skončeniu záväzkového vzťahu jeho splnením, prípadne prišlo k odstúpeniu, výpovedi alebo akejkoľvek inej forme skončenia záväzkového vzťahu) (ďalej len „klient“).

3. Klientom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluy vystupuje v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, tovar nakupuje za účelom ich využitia pri podnikaní alebo inej obchodnej činnosti.

4. Podmienky uvedené v týchto VOP sú súčasťou (písomných alebo ústnych) zmlúv uzatvorených medzi našou spoločnosťou a klientom a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich obsahu. Odchylné dojednania písomnej zmluvy podpísanej medzi našou spoločnosťou a klientom, ako aj ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa zmluvné strany nemôžu dohodou odchýliť, majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu, ako aj vzťahy po skončení obchodného vzťahu súvisiace s jeho  úplným vysporiadaním.

5. VOP sú dostupné v obchodných priestoroch našej spoločnosti a na našej internetovej stránke (ďalej len „internetová stránka“).

6. Naša spoločnosť má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi naša spoločnosť klientom zverejnením vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych  úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu s našou spoločnosťou . Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia záväzkového vzťahu.

7. Všetky vzťahy medzi našu spoločnosťou a klientom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.

8. Zamestnanci našej spoločnosti nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody ústne alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto VOP alebo písomných zmlúv.II.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

1. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke, alebo v našom e-katalógu, alebo tovar, ktorý bol zabezpečený pre klienta na základe jeho osobitnej písomnej, faxovej, alebo e-mailovej požiadavky a ktorý sa nemusí nachádzať v zozname ponúkaného tovaru na internetovej stránke alebo v katalógu našej spoločnosti .

2. Naša spoločnosť na základe požiadavky klienta poskytne informačnú ponuku ústnou resp. písomnou formou (elektronicky) s definovaním podmienok poskytnutia služby/dodania tovaru (výber tovaru, množstvo, cena, termín dodania, platobné podmienky), pričom táto ponuka nie je pre našu spoločnosť  záväzná, ale slúži len na informovanie klienta o návrhu riešenia jeho požiadavky (ďalej len „informačná ponuka“). Klient sa na základe informačnej ponuky našej spoločnosti  rozhodne, či vykoná záväznú objednávku v súlade s bodom 3 tohto článku.

3. Objednávka môže byť našej spoločnosti zaslaná poštou na adresu spoločnosti zapísanú v obchodnom registri, podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo uvedené na internetovej stránke, vykonaná osobne vo vzťahu k nášmu zamestnancovi , vykonaná prostredníctvo katalógu dielov na internetovej stránke našej spoločnosti , prípadne poslaná e-mailom na elektronickú adresu našej spoločnosti uvedenú na internetovej stránke. Všetky prijaté objednávky, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, faxom, elektronickou správou, prostredníctvom katalógu dielov alebo písomne formou poštovej prepravy)  sú považované za záväzné a zároveň sú považované za návrh zmluvy uzatváranej na diaľku. Klient vykonaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.Klient uvedie v objednávke tieto údaje:a) svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (najmä telefón, fax alebo e-mailovú adresu),b) identifikáciu (popis) a množstvo objednávaného tovaru,c) adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude dodaný na adrese sídla spoločnosti ),d) meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený klient, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec, ktorý sa preukáže hodnoverným dokladom, a to predovšetkým občianskym preukazom).

4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, naša spoločnosť sa pokúsi kontaktovať klienta a zabezpečiť tak odstránenie nedostatkov objednávky a jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. Okamihom doručenia všetkých uvedených údajov našej spoločnosti sa objednávka považuje za úplnú.

5. Naša spoločnosť  má právo odmietnuť prijatie objednávky, a to v lehote do 20 pracovných dní po jej prijatí, o čom je povinná bezodkladne informovať klienta.III. KÚPNA CENA TOVARU

1. Kúpna cena tovaru / služby bude určená:a) podľa aktuálnej cenovej ponuky našej spoločnosti uvedenej v informačnej ponuke zaslanej našou spoločnosťou klientovi na základe jeho požiadavky. Cenová ponuka je platná maximálne počas lehoty 24 hodín od jej odoslania klientovi, ak naša spoločnosť neuvedie priamo v cenovej ponuke, prípadne počas uvedenej lehoty 24 hodín, výslovne inak.b) podľa aktuálnej cenovej ponuky prístupnej registrovaným užívateľom v katalógu dielov na našej internetovej stránke .

2. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru / služby oproti cenám podľa bodu 1 tohto článku v prípade preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. V prípade zmeny ceny tovaru / služby je naša spoločnosť povinná klienta dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.IV. UZAVRETIE ZMLUVY1. Prijatím úplnej objednávky klienta našou spoločnosťou podľa čl. II. týchto VOP dochádza k návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka.2. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky našou spoločnosťou  klientovi, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, faxom, elektronickou správou, prostredníctvom katalógu dielov alebo písomne formou poštovej prepravy).

3. V prípade pochýb sa má za to, že obsah zmluvy zodpovedá potvrdenej objednávke.V. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY1. Klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar / poskytnutú službu bezhotovostným prevodom na účet našej spoločnosti uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu našej spoločnosti, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie doklad z registračnej pokladne vystavený klientovi.3. Kúpna cena za tovar, ktorý naša spoločnosť na základe objednávky klienta dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť klientovi vystaví, ak nie je nižšie uvedené inak.

4. Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči našej spoločnosti podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že klient prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny / ceny za poskytnutie služby alebo jej časti, je povinný zaplatiť popri zákonných úrokov z omeškania tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5. V prípade klienta, ktorý je v omeškaní s platbou dohodnutej ceny za tovar / službu, je naša spoločnosť oprávnená od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia klientovi. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na technickom zariadení klienta. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu našej spoločnosti, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo klienta.

6. Spoločnosť si vyhradzuje právo dodať tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, t.j. po pripísaní celej sumy kúpnej ceny na účet našej spoločnosti.

7. Ak spoločnosť objednaný tovar nemôže dodať a ak sa s klientom nedohodli na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je naša spoločnosť povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu klientovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky klienta voči našej spoločnosti.

8. Spoločnosť si vyhradzuje právo na spätné doúčtovanie a vrátenie tovaru zákazníkovi, pokiaľ tovar bol montovaný, alebo znehodnotený nesprávaným zaobchádzaním.VI. PODMIENKY DODANIA TOVARU

1. Spoločnosť na základe výslovnej žiadosti klienta uvedenej v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na dohodnutú adresu; ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, znáša náklady spojené s dodaním tovaru na adresu určenú klientom v celom rozsahu klient.

2. Ak nie je medzi spoločnosťou a klientom dohodnuté inak, zaväzuje sa naša spoločnosť dodať objednaný tovar najneskôr do 30 pracovných dní (mimo SO, NE, sviatkov) od uzavretia zmluvy podľa čl. IV bod 2 VOP.

3. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť odovzdá klientovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Klient je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, č. občianskeho preukazu, prípadne názov spoločnosti v písomnej alebo tlačenej podobe, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Podpisom dodacieho listu klient potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený a nepoškodený.

4. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou). Nebezpečie škody na tovare prechádza na klienta tiež v okamihu, keď sa klient dostane do meškania s prevzatím tovaru. V prípade omeškania klientao s prevzatím tovaru, prechádza nebezpečie škody a náhodnej skazy na klienta.

5. Klient je v omeškaní s prevzatím tovaru v prípade, že neprevezme tovar riadne a včas. V prípade omeškania klienta s prevzatím tovaru je spoločnosť oprávnená:a) odstúpiť od zmluvy,b) účtovať náklady na uskladnenie tovaru,c) účtovať prepravné náklady za opätovné dodanie tovaru,d) účtovať náklady na ekologickú likvidáciu tovaru,e) požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny neodobratého tovaru denne za každý deň omeškania,a to podľa svojho uváženia a v akejkoľvek kombinácii.

6. Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného našou spoločnosťou. Ak dôjde k ďalšiemu predaju tovaru zo strany klienta skôr ako uhradí celú kúpnu cenu spoločnosti, je klient povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru z ceny inkasovanej pri následnom predaji.

7. Ak spoločnosť poskytne klientovi vzorky tovaru, tieto zostávajú vlastníctvom našej spoločnosti a klient nie je oprávnený sprístupniť ich tretej osobe.8. Tovar označený ako nevratný a tovar v nákupnej hodnote do 2,00 EUR bez DPH nie je možné vrátiť.VII.

REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK) A ZÁRUČNÁ LEHOTA

1. Klient je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a prezrieť si kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo tovaru, nesprávny druh tovaru a zjavné vady alebo poškodenia tovaru pri dodávke je klient povinný reklamovať písomne prípadne osobne v našej spoločnosti ihneď.

2. Na dodávaný tovar je klientovi poskytnutá záručná lehota určená podľa dohody strán alebo určená jednostranne našou spoločnosťou, ak dĺžku záručnej lehoty v konkrétnom prípade určuje všeobecne záväzný právny predpis, bude záručná lehota poskytnutá minimálne v takomto rozsahu.

3. Pre prípadné vady tovaru je klient povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti, najneskôr však do uplynutia záručnej doby; klient je povinný pri reklamácii tovaru použiť (vyplniť) reklamačný protokol, ktorý je prístupný v obchodných priestoroch spoločnosti a na internetovej stránke (ďalej aj len „reklamačný protokol“). Klient je povinný s dodaným tovarom nakladať v súlade s účelom jeho použitia a podľa poskytnutého návodu na jeho použitie, pričom pri realizácii montáže tovaru je povinný postupovať prísne v súlade s návodom a požiadavkami na montáž. V prípade porušenia niektorej z uvedených povinností spoločnosť nezodpovedá za takto vzniknuté vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe.

4. Spoločnosť požaduje pri všetkých druhoch tovarov, aby montáž tovaru a jeho následný servis vykonával výlučne vyškolený personál odborného servisu a s doporučeným servisným vybavením, pričom sa riadi postupmi stanovenými výrobcom automobilu. V prípade, ak takáto požiadavka nebude zo strany klienta splnená, naša spoločnosť nezodpovedá za vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe

5. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za vlastnosti tovaru ani v prípade, ak klient vykoná na tovare akýkoľvek neoprávnený zásah alebo jeho úpravu.

6. Za vadu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebovanie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. Naša spoločnosť nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním, neodbornou montážou a servisnými zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi, úmyselným poškodením tovaru.

7. K reklamovanému tovaru je klient vždy povinný priložiť vyplnený reklamačný protokol, čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a v prípade, ak ide o tovar podľa bodu 6 tohto článku VOP, tiež potvrdenie o montáži konkrétneho tovaru v autorizovanom autoservise spolu s vyjadrením autoservisu k reklamovanej vade tovaru. V prípade, ak uvedené dokumenty nebudú zo strany klienta pri reklamácii predložené, klient nemá nárok na reklamáciu tovaru a spoločnosť nemá povinnosť reklamáciu prijať. Naša spoločnosť môže reklamovaný tovar poslať na posúdenie svojmu dodávateľovi, v tomto prípade sa reklamačná doba predĺži o čas potrebný na posúdenie reklamácie.

8. Pri použitých veciach spoločnosť nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2016.

2. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy/VOP alebo s ňou súvisiace, vrátane mimozmluvných nárokov budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37814681 s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z., tým že stranám boli VOP známe alebo k návrhu priložené. 

3. Informácie a dokumentáciu poskytnuté našou spoločnosťou klient nie je oprávnený rozmnožovať a/alebo akýmkoľvek spôsobom rozširovať alebo inak sprístupniť tretej osobe, bez súhlasu našej spoločnosti.

4. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných / neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.

5. Odoslaním objednávky potvrdzuje klient našej spoločnosti, že akceptuje VOP v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

6. Klient odoslaním objednávky udeľuje našej spoločnosti súhlas na spracovávanie jeho údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme spoločnosti za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa VOP a za účelom ponúkania služieb a produktov našou spoločnosťou, zasielaní informácií o jej činnosti, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas klient udeľuje na dobu do jeho odvolania. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu našej spoločnosti alebo na poštovú adresu našej spoločnosti.